RAŽOJAM DARBA DROŠĪBAS ZĪMES, PLĀKSNĪTES UN NORĀDES ATBILSTOŠI LVS 446, EN ISO 7010:2012 KĀ ARĪ MK NOTEIKUMIEM NR.400 (DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DROŠĪBAS ZĪMJU LIETOŠANĀ) UN MK NOTEIKUMIEM NR. 260 (NOTEIKUMI PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IZVIETOJAMI INFORMATĪVIE UZRAKSTI VAI SIMBOLI PAR SMĒĶĒŠANAS AIZLIEGUMU VAI ATĻAUJU SMĒĶĒT, KĀ ARĪ PAR UZRAKSTU UN SIMBOLU PARAUGIEM)

Gravi ražo dažāda veida darba aizsardzībā lietojamās zīmes un uzlīmes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 400, LVS 446:2004, kā arī LVS EN ISO 7010:2012. Mūsu sortimentā ir zīmes un apzīmējumi, kuru izmanto darba aizsardzības nodrošināšanai objektos un teritorijās. Drukājam arī specifiskus, individuālus risinājumus, tādus kā; nestandarta izmēri, mazu apjomu gadījumi, retas zīmes un apzīmējumus.. Gravi piedāvā darba aizsardzībā paredzētās zīmes izgatavot gan kā uzlīmes, gan kā plastikātus, gan arī kā zīmes uz cieta materiāla.​ Šīs zīmes iedala sekojošos veidos; aizlieguma zīmes, brīdinājuma zīmes, rīkojuma zīmes, pirmās palīdzības zīmes, glābšanas un izeju zīmes, un citas zīmes, marķējumi un apzīmējumi.
– aizlieguma zīme – zīme, kas aizliedz darbību, kura var radīt bīstamu situāciju;
– brīdinājuma zīme – zīme, kas brīdina par risku vai bīstamību;
– rīkojuma zīme – zīme, kas norāda uz konkrētu darbību;
– pirmās palīdzības, evakuācijas izeju un glābšanas papildizeju zīme – zīme, kas sniedz informāciju par pirmās palīdzības sniegšanas vietām, evakuācijas izejām un glābšanas papildizejām;
– ugunsdrošības zīme – zīme, kas sniedz informāciju par ugunsdzēsības iekārtām un līdzekļiem, un to atrašanās vietām, kā arī informāciju par apzīmējumiem evakuācijas plānos vai ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības pasākumu plānos;
– informācijas zīme – zīme, kas sniedz papildinformāciju
– signālkrāsojums – krāsojums ar specifisku nozīmi;
Mūsu ražojumus pieprasiet arī pie mūsu sadarbības partneriem – ugunsdrošības un darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem kā arī  pie lielākajiem būvmateriālu tirdzniecības veikalu ķēdēm.

+371 67 625 238

Ir jautājumi vai vēlies pasūtīt? Zvani mums!