Ražojam ugunsdrošībā lietojamas zīmes atbilstoši jums nepieciešamajiem standartiem LVS446, EN ISO 7010:2012, MK noteikumiem Nr. 238. Visas zīmes var būt kā uzlīmes, plāksnītes vai norādes.

Drukājam arī specifiskus, individuālus risinājumus, tādus kā; nestandarta izmēri, mazu apjomu gadījumi, retas zīmes un apzīmējumus – ugunsdzēsības sistēmu ūdensvadu marķējumus. Gravi piedāvā ugunsdrošības zīmes izgatavot gan kā uzlīmes, gan kā plastikātus, gan arī kā zīmes uz cieta materiāla.
No 2016. gada septembra ugunsdrošības noteikumi nosaka vairākus jauninājumus, piemēram, ugunsdzēsības transportam paredzētajām zīmem (hidrantu plāksnītes, ūdens nemšanas vietas zīmes) jabūt ar otrās atstarojošās klases virsmām. Gravi piedāvā izgatavot šadas zīmes vairāku izmēru veidos – 20×20 cm, 30×30 cm un 40×40 cm, kā arī citos nepieciešamajos izmēros.
Mūsu ražojumus pieprasiet arī pie mūsu sadarbības partneriem – gunsdrošības un darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem kā arī  pie lielākajiem būvmateriālu tirdzniecības veikalu ķēdēm.

7. Ugunsdrošībai lietojamās zīmes un signālkrāsojums

195. Saimnieciskās darbības objektu un teritoriju nodrošina ar ugunsdrošības zīmēm (1. pielikums), lai sniegtu informāciju par ugunsdrošības pasākumiem objekt
196. Ugunsdrošības pasākumu īstenošanai lieto šādas zīmes:
196.1. izgaismota zīme – zīme, kas izgatavota, izmantojot puscaurspīdīgu vai caurspīdīgu materiālu un ir no iekšpuses vai ārpuses izgaismota. Izgaismotas zīmes darbībai nepieciešama elektroenerģija, kas nodrošināta ar autonomu elektroenerģijas avotu, ja atslēdzas pastāvīgais elektroenerģijas avots. Zīme ir ieslēgta pastāvīgi vai to ieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ugunsgrēka gadījumā;
196.2. luminiscējoša zīme – zīme, kuras pigmentāciju var ierosināt ar redzamās gaismas vai ultravioleto starojumu un kura bez tālākas ierosmes pati izstaro gaismu ar spilgtumu vismaz 2 kd/m2 22 °C ilgāk par 60 minūtēm;
196.3. gaismu atstarojoša zīme – zīme, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu;
196.4. zīme, kuras redzamību nodrošina dabīgais vai telpu mākslīgais apgaismojums.
197. Zīme ir plakanas projekcijas vai telpiskas formas ar vienpusēju vai abpusēju piktogrammu. Piktogramma ir vienkārša un satur būtisko informāciju.
198. Zīme ir no mehāniski izturīga un pret dažādiem darba vides un klimatiskajiem laikapstākļiem izturīga materiāla. Ja vides iedarbības vai citu apstākļu dēļ zīme zaudējusi krāsojumu, saprotamību, nozīmi vai bojāta vairāk par 10 procentiem, to atjauno.
199. Zīmi izvieto tā, lai tā nemaldinātu lietotāju.
200. Ja nepieciešams, zīmes vienu no otras izvieto tā, lai tās sniegtu secīgu informāciju un būtu viegli saskatāmas.
201. Zīmes redzamību nodrošina:
201.1. iekšējais apgaismojums no pastāvīga un papildu autonoma elektroenerģijas avota vai avārijas apgaismojuma, kas automātiski ieslēdzas pastāvīgā elektroenerģijas avota pārtraukuma gadījumā;
201.2. ārējais apgaismojums no pastāvīga un avārijas elektroenerģijas avota, kas automātiski ieslēdzas pastāvīgā elektroenerģijas avota pārtraukuma gadījumā;
201.3. izstarojoši luminiscējoši elementi (zīmes fons vai piktogramma).
202. Izgaismota zīme izstaro pārtrauktu vai nepārtrauktu gaismas signālu. Pārtraukts gaismas signāls informē par augstāku bīstamības pakāpi vai neatliekamu rīcību. Pārtraukta gaismas signāla frekvence un izstarojuma ilgums ir tāds, lai to nevarētu sajaukt ar nepārtraukti izgaismotu zīmi un nodrošinātu pareizu informācijas uztveri.
203. Objektu, kurā pastāvīgi atrodas cilvēki ar dzirdes traucējumiem un kurā fona trokšņa līmenis pārsniedz 80 dB, nodrošina ar izgaismotu 6.4. zīmi (1. pielikums), kas sniedz vizuālu informāciju par ugunsgrēka izcelšanos. Zīmei ir uzraksts “Ugunsgrēks” baltiem burtiem uz sarkana fona, kas iedegas ugunsgrēka gadījumā.
204. No iekšpuses izgaismotā zīme ir ar indikāciju, kas norāda, ka tā ir ieslēgta un ka tai ir radies bojājums.
205. Izgaismotai zīmei ar autonomu elektroenerģijas avotu pastāvīgā elektroenerģijas avota avārijas gadījumā jānodrošina gaismas izstarojums vismaz 30 minūtes.
206. Zīmi, kas norāda evakuācijas ceļu un izeju, kas paredzēta vismaz 50 cilvēku evakuācijai vai ja evakuācijas ceļš pārsniedz 20 m, nodrošina ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota.
207. Gaiteņos, ja zīmi nav iespējams piestiprināt pie griestiem un tā nemaldinās lietotāju, zīmi stiprina pie sienām 90 vai 100 grādu leņķī attiecībā pret sienu tā, lai to iespējams redzēt no gaiteņa gala. Zīme nedrīkst traucēt cilvēku evakuāciju.
208. Objektu un teritoriju, kur uzglabājas vai tiek lietotas bīstamas ķīmiskas vielas un maisījumi (turpmāk – bīstamas vielas), apzīmē ar 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 6.2. un 6.3. zīmi (1. pielikums).
209. Brīdinājuma zīmi piestiprina pie objekta un objekta ieejas durvīm telpai, kurā atrodas bīstamās vielas vai cita rakstura bīstamības avots. Teritorijā zīmi piestiprina uz savrup stāvoša balsta 2,5 m attālumā no bīstamās vielas vai cita rakstura bīstamības avota.
210. 1.2. un 1.6. brīdinājuma zīmi (1. pielikums) uz cauruļvadiem novieto labi redzamā vietā ne tālāk kā 1 m attālumā no vārstiem, aizbīdņiem vai savienojumiem.
211. 2.1., 2.2. un 2.3. aizlieguma zīmi (1. pielikums) papildina ar paskaidrojošu uzrakstu, kas norāda zīmes darbības attālumu metros, vai paskaidrojošu uzrakstu par to, ka zīme tiek attiecināta uz visu objektu.
212. Zīmei, kura apzīmē ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu, izmērs ir vismaz 200 x 200 mm.
213. 4.5. zīmi “Virziens uz ugunsdzēsības līdzekļu atrašanās vietu” (1. pielikums) lieto kopā ar 4.1., 4.3., 4.4. un 4.7. zīmi (1. pielikums).
214. 5.9. zīmi “Virziens uz evakuācijas izeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem” (1. pielikums) lieto kopā ar 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. un 5.6. zīmi (1. pielikums).
215. Teritorijā uzstādītās zīmes, kas paredzētas ugunsdzēsības dienesta darbībai, pastāvīgi izgaismo vai tās ir gaismu atstarojošas. Attālums starp vienādas nozīmes ugunsdrošības zīmēm, kas uzstādītas teritorijā, nedrīkst būt lielāks par 60 m.
216. Attālums no zīmes līdz ugunsdzēsības hidrantam vai ūdensņemšanas vietai nedrīkst būt lielāks par 20 m.
217. Lai sniegtu papildu informāciju (ja zīmi nevar uztvert viennozīmīgi un nepārprotami), pie ugunsdrošības zīmes izvieto informācijas zīmi (paskaidrojošu uzrakstu). Informācijas grafiskajai formai jābūt signālmelnā (piemēram, RAL-9004) vai signālbaltā (piemēram, RAL-9003) krāsā. Zīmes izmērs nedrīkst traucēt ugunsdrošības zīmes informācijas uztveršanu.
218. Ugunsdzēsības sūkņu telpas un ugunsdzēsības vadības iekārtas telpas un vietas zīmi papildina ar informāciju par ugunsdzēsīgo vielu.
219. Ja ugunsdzēsības ūdensvada cauruļvada krāsojums neatbilst tā saturam (tas pastāvīgi nesatur attiecīgo vielu), vadības iekārtas vai noslēgarmatūras tuvumā tas tiek marķēts ar attiecīgā signālkrāsojuma gredzenu pa cauruļvada aploci.
220. Ugunsdzēsības ūdensvada cauruļvada marķējumu veido ar 400 mm platu signālkrāsojuma pamatmarķējuma gredzenu atbilstoši vielai, ko attiecīgais cauruļvads satur. Sistēmās, kur ir svarīga precīza norāde, kādam mērķim cauruļvada saturs paredzēts, pamatmarķējuma signālkrāsojuma gredzena vidū izvieto 100 mm platus identifikācijas signālkrāsojuma gredzenus.
221. Signālkrāsojuma gredzenus izvieto ik pēc 4 m atkarībā no cauruļvada posmu garuma, cauruļvada savienojumu vietās un abās pusēs pie vārstiem, aizbīdņiem, apkalpojamām iekārtām, sienām, pārsegumiem, kurus šķērso cauruļvadi, kā arī jebkurā citā vietā, kur marķējums ir nepieciešams. Cauruļvadus marķē ar plūsmas virziena norādi. Šā punkta prasības neattiecas uz publisku objektu, ja šie cauruļvadi šķērso objektu un uz tā nav noslēgarmatūras vai citu vadības mezglu.
222. Uz ugunsdzēsības sistēmas cauruļvada izvietoto ugunsdzēsības iekārtu vai vadības mezglu krāsojums ir sarkanā (piemēram, RAL-3001) krāsā.
223. 7.1., 7.2. un 7.3. zīmi “Piebrauktuve ugunsdzēsības transportam” (1. pielikums) izvieto slēgtā vai iežogotā ražošanas un noliktavu objekta teritorijā.
224. 7.1., 7.2. un 7.3. zīmes “Piebrauktuve ugunsdzēsības transportam” (1. pielikums) darbības zonā aizliegts apstāties un stāvēt visu veidu transportlīdzekļiem, izņemot operatīvos transportlīdzekļus.
225. 7.1., 7.2. un 7.3. zīmes “Piebrauktuve ugunsdzēsības transportam” (1. pielikums) darbības zonu un tās virzienu nosaka, ņemot vērā zīmes izvietošanas vietas īpatnības. Zīmes minimālā darbības zona ir 5 m.
226. 7.1., 7.2. un 7.3. zīmi “Piebrauktuve ugunsdzēsības transportam” (1. pielikums) izvieto:
226.1. vietās, kur atrodas ugunsdzēsības tehnikas pieslēgšanas ierīces objekta iekšējai un ārējai ugunsdzēsības sistēmai;
226.2. pie ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām, ugunsdzēsības rezervuāriem un atklātām ūdens tilpnēm.
227. 7.1., 7.2. un 7.3. zīmi “Piebrauktuve ugunsdzēsības transportam” (1. pielikums) izvieto ne augstāk par 2,5 m no teritorijas planējuma atzīmes. Zīmes minimālais izmērs ir 200 x 400 mm.
228. 7.4. zīmi “Vieta ugunsdzēsības transportam” (1. pielikums) izvieto pie objekta, kas ir augstāks par 10 stāviem, un vietās, kurās paredzēta autokāpņu vai autopacēlāju novietošana, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas darbus. Zīmes minimālais izmērs ir 400 x 400 mm.

+371 67 625 238

Ir jautājumi vai vēlies pasūtīt? Zvani mums!